1. تهیه و پیگیری صورت وضعیت ها
 2. بازدید و کنترل پروژه ها
 3. بررسی عملکرد و روند اجرایی پروژه ها
 4. بررسی و کنترل صورت وضعیت های پیمانکاران
 5. کنترل ریز متره کارهای انجام شده
 6. نظارت بر کیفیت پخش و آسفالت و روکش آسفالت
 7. کنترل و پیگیری مسائل فنی نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها
 8. رسیدگی به در خواست ها تحویل موقت و قطعی پیمانکاران
 9. شرکت در جلسات کمیسیون ها
 10. نظارت در رسیدگی به مکاتبات (صورت جلسات دستور کارها و غیره)
 11. انجام کلیه آزمایشات مربوط به آسفالت-زیر سازی-بتن و غیره
 12. رسیدگی و سرکشی به تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت در جهت رفع نیاز ها و نواقص
 13. انجام سایر امورات از طرف مافوق در حد شرح وظایف