1. همکاری در تنظیم و پیشنهاد بودجه و رعایت مفاد و ردیف های بودجه
 2. شرکت در کمیسیون و جلسات هفتگی
 3. پیش بینی های لازم در جهت در آمد و براوردهای هزینه فعالیتها
 4. نظارت به کلیه امور اداری، مالی با توجه به ضوابط تعین شده
 5. نظارت بر انضباط کارکنان (ورود-خروج-ماموریت)
 6. کنترل و بررسی صورت وضعیت ها و اسناد مالی
 7. نظارت بر انجام معاملات و نگهداری حسابها
 8. کنترل و نظارت بر انتخاب پیمانکاران اداری صلاحیت
 9. نظارت و مدیریت بر حفظ اموال منقول و غیر منقول
 10. نظارت بر تهیه و فروش مصالح تولیدی سازمان
 11. پیش بینی اعتبار و اقدام در جهت جذب بودجه
 12. نظارت بر ارتباط اداری و انجام مکاتبات
 13. انجام سایر امورات از طرف مافوق در حد شرح وظایف