نام سازمان

آدرس

تلفن

فکس

سازمان عمران بلوار خلیج فارس ۳۴۳۴۰۱۹۵ مالی ۳۴۳۴۰۲۰۸
۳۴۳۴۰۱۹۴ دفتر فنی
۳۴۳۴۰۱۰۹
۳۴۳۴۰۲۱۰
۳۴۳۴۰۲۱۱ نگهبانی
۳۴۳۴۰۲۰۳ تعمیرگاه