سعید قندی

 • لیسانس کشاورزی گرایش اقتصاد
 • لیسانس عمران – عمران
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – مالی

سوابق شغلی:

 • مسئول خدمات شهری منطقه ۱
 • مسئول خدمات شهری منطقه ۲
 • معاونت خدمات شهری منطقه ۱
 • معاونت خدمات شهری منطقه ۲
 • مسئول زیباسازی شهرداری رفسنجان
 • قائم مقام و جانشین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
 • مسئول امور قرارداد های شهرداری رفسنجان
 • دبیر کمیسیون معاملات شهرداری رفسنجان
 • دبیر هیئت عالی معاملات شهرداری رفسنجان